Montáž plastových, hliníkových okien a dverí

Kvalita montáže je minimálne tak dôležitá ako kvalita okna samotného. Nekvalitná montáž dokáže kvalitne vyrobené okno zásadne znefunkčniť. Preto montáž poskytujeme prostredníctvom vlastných vysoko kvalifikovaných zamestnancov, ktorí disponujú dlhoročnými skúsenosťami v oblasti montáže okenných a dverových konštrukcií. V prípade záujmu si môžete okná a dvere namontovať aj svojpomocne, avšak takto prichádzate o záruky na prípadné vady diela, ktoré vyplývajú z nesprávne vykonanej montáže.

Pred nástupom dodávateľa na montáž odoporúčame:

  • Pripraviť a odkontrolovať pri zameraní dohodnutú stavebnú pripravenosť.
  • POZOR, dodržanie, pri zameraní dohodnutej, výšky konečnej podlahy je nesmierne dôležité,keďže krídlo vchod.dverí sa od konečnej podlahy pohybuje len 7 – 8mm vysoko.
  • Ku dňu montáže uvoľniť priestor pri oknách / stavebných otvoroch.
  • Uvoľniť prístupové cesty pre navezenie a vynosenie výrobkov.
  • Zaistiť dostupnosť elektrickej energie a vody.

Postarať sa o ochranu priestoru proti nečistotám a prachu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Priebeh montáže

Po montáži

  • V priebehu následných stavebných prác v žiadnom prípade nevyťahovať, nevyberať spopod namontovaných konštrukcií nosné podložky !!! Ak sa tak stane, môže to mať vplyv na funkčnosť okien i dverí.
  • Postarať sa o včasné odstránenie ochranných pások a fólií z výrobkov (max. do 3 mesiacov po montáži).
  • Zaistiť ochranu výrobkov proti znečisteniu a poškodeniu v prípade pokračovania stavebných prác. Pod takouto ochranou sa rozumie celoplošné olepenie výplní PE-fóliou. Ak máte konštrukcie v povrchovej úprave elox (anodická oxidácia), dbajte na to, aby sa Vám na túto úprava nedostala žiadna zásaditá látka (malta, vápno, betón a pod.). V opačnom prípade vznikne na povrchu neodstrániteľná a neopraviteľná škvrna.
  • V prípade potreby orezať montážnu penu až tesne pred omietaním / zateplovaním / obkladaním ostení.

Upozornenie

Od 1.1.2010 platí nová norma STN 73 3134, ktorá rieši Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. O vážnosti, ktorú norma prisudzuje montážnym prácam, svedčí i uvedená citácia z nej:

Konštrukcie obvodového plášťa, ako okná – dvere – fasády, sú konštrukcie v neoddeliteľnej súvislosti s ich napojením na nepriehľadnú časť obvodového plášťa, alebo na nosnú konštrukciu samotnej stavby. Hodnotiť okná – dvere – fásády má zásadný význam iba po ich zabudovaní , a to v na seba nadväzujúcich krokoch ... návrh – výroba – montáž – servis. Hodnotenie všetkých materiálových vstupov, ako i hodnotenie takýchto konštrukcií pred montážou, tvorí základ hodnotenia po montáži.

Norma STN 73 3134 však predpisuje taký spôsob montáže, kde tepelná izolácia montážnej škáry musí byť z interiéru chránená parozábranou a z exteriéru hydroizoláciou. Týmto je od 1.1.2010 navodený stav, keď štandardný spôsob montáže „na penu“, bez hydroizolácie a parozábrany, ktorý sa v súčasnosti v SR realizuje podľa odhadu z 60-80%, je postavený takpovediac mimo zákon a je teda nelegitímny. Preto, ak zákazník bude z nejakého dôvodu (najskôr finančného) trvať na montáži „štandardnej“ a teda nezodpovedajúcej požiadavkám platnej normy, musíme ho nato v Zmluve o dielo upozorniť, ako i na riziká s tým spojené.

Montáž v súlade s platnou normou, ktorá spočíva v zabraňovaní prestupu vlhkosti do montážnej škáry pomocou hydroizolačných a parotesných pások Vám samozrejme ponúkame. Jedná sa o účinnú ochranu PUR peny z exteriéru pred pôsobením UV žiarenia a zatekaním „vodotesnou“,ale zároveň „paropriepustnou“ fóliou a z interiéru proti vzdušnej vlhkosti nasadením „parotesnej“ fólie.

Pre okná do nízkoenergetických a energeticky pasívnych stavieb tento typ montáže vyslovene doporučujeme.

Príklady montáže podľa STN 73 3134

Montážne pasy | osvedčenia o montážnej spôsobilosti

Firma Ventani, s.r.o. disponuje montážnym pasom. Naše výrobky takto montujeme "autorizovane" a v súlade s požiadavkami STN 73 3134 : 2010.